banner

(Lityum metal anod) Täze aniondan alnan gaty elektrolitleriň interfeýs fazasy

Gaty elektrolit interfeýsi (SEI) işleýän batareýalarda anod bilen elektrolitiň arasynda emele gelen täze fazany suratlandyrmak üçin giňden ulanylýar.Energyokary energiýa dykyzlygy bolan litiý (Li) metal batareýalary, birmeňzeş däl SEI-iň ýolbaşçylygyndaky dendrit litiý çökdürilmegine uly päsgelçilik döredýär.Amaly goşundylarda litiý çökdürilişiniň birmeňzeşligini ýokarlandyrmakda özboluşly artykmaçlyklaryna eýe bolsa-da, aniondan alnan SEI-iň täsiri ideal däl.Recentlyakynda, Tsinghua uniwersitetiniň Zhangang Çiang gözleg topary, aniondan alnan SEI gurmak üçin elektrolit gurluşyny sazlamak üçin anion reseptorlaryny ulanmagy teklip etdi.Elektron ýetmezçilikli bor atomlary bolan tris (pentafluorofenil) bor anion reseptory (TPFPB) FSI- -iň durnuklylygyny peseltmek üçin bis (florosulfonimid) aniony (FSI-) bilen täsirleşýär.Mundan başga-da, TFPPB-iň barlygynda, elektrolitde FSI-iň ion toparlarynyň görnüşi üýtgedi we FSI has köp Li + bilen täsirleşdi.Şonuň üçin FSI-iň dargamagy Li2S öndürmek üçin öňe sürülýär we aniondan alnan SEI-iň durnuklylygy ýokarlanýar.

SEI elektrolitleriň reduktiw dargamak önümlerinden durýar.SEI-iň düzümi we gurluşy esasan elektrolitleriň gurluşy, ýagny çözüji, anion we Li + arasyndaky mikroskopiki täsir bilen dolandyrylýar.Elektrolitiň gurluşy diňe bir çözüji we litiý duzunyň görnüşi bilen däl, eýsem duzuň konsentrasiýasy bilen hem üýtgeýär.Soňky ýyllarda ýokary konsentrasiýaly elektrolitler (HCE) we lokallaşdyrylan ýokary konsentrasiýaly elektrolitler (LHCE) durnukly SEI emele getirip, litiý metal anodlaryny durnuklaşdyrmakda özboluşly artykmaçlyklary görkezdiler.Soliwentiň litiý duzuna bolan gatnaşygy pes (2-den az) we anionlar Li + -iň ilkinji halas ediş gabygyna girizilýär we kontakt ion jübütlerini (CIP) we HCE ýa-da LHCE-de jemleýiş (AGG) emele getirýär.SEI-iň düzümi, soňundan aniondan alnan SEI diýlip atlandyrylýan HCE we LHCE-de anionlar bilen kadalaşdyrylýar.Lityum metal anodlary durnuklaşdyrmakda özüne çekiji ýerine ýetirijiligine garamazdan, häzirki aniondan alnan SEI amaly şertleriň kynçylyklaryny çözmekde ýeterlik däl.Şol sebäpli, hakyky şertlerde ýüze çykýan kynçylyklary ýeňip geçmek üçin aniondan alnan SEI-iň durnuklylygyny we birmeňzeşligini hasam gowulandyrmak zerurdyr.

CIP we AGG görnüşindäki anionlar, aniondan alnan SEI üçin esasy başlangyçdyr.Umuman alanyňda, anionlaryň elektrolit gurluşy Li + bilen gytaklaýyn düzgünleşdirilýär, sebäbi çözüji we erginli molekulalaryň polo positiveitel zarýady gowşak lokallaşdyrylýar we anionlar bilen göni täsirleşip bilmeýär.Şonuň üçin anionlar bilen gönüden-göni täsirleşip, anion elektrolitleriň gurluşyny kadalaşdyrmak üçin täze strategiýalara garaşylýar.


Iş wagty: Noýabr-22-2021