Flavour & Fragrance
Inorganic Chemicals
Shanghai Zoran

biz hakda

näme edýäris

Şanhaý Zoran New Material Co., Ltd. ykdysady merkezde - Şanhaýda, zawodyň eksport ofisinde ýerleşýär.Biziň kompaniýamyz ylmy gözlegleri, önümçiligi, gözden geçirmegi we satuwy birleşdirýän kärhana.Indi, esasan, organiki himiýa, nano materiallary, seýrek toprak materiallary we beýleki ösen materiallar bilen iş salyşýarys.Bu ösen materiallar himiýa, lukmançylyk, biologiýa, daşky gurşawy goramak, täze energiýa we ş.m. giňden ulanylýar. Annualyllyk önümçiligi 10 000 tonna bolan dört sany önümçilik liniýasyny döretdik.Gurluşyk meýdany 15000 inedördül metr bolan 70 gektardan gowrak meýdany gurşap alýar we häzirki wagtda 180-den gowrak işgäri bar, şolardan 10 adam uly inersener.ISO9001, ISO14001, ISO22000 we beýleki halkara ulgam şahadatnamalaryndan geçdi.Satuwdan soň, müşderileriň spesifikasiýa haýyşy hökmünde sintez edip bileris.

has köp >>
Üstünlik

Ilki bilen müşderi, ilki hünär, ilki bilen dogruçyllyk

Shanghai Zoran

ÖNÜMLER MERKEZI

 • Integrity cooperation 100% 100%

  Bütewilik hyzmatdaşlygy 100%

 • Area  15,000 square meters 15,000

  Meýdany 15,000 inedördül metr

 • Years Of Establishment 28+ 28+

  Döredilen ýyllary 28+

 • Sales service 24*7 24 * 7

  Satyş hyzmaty 24 * 7

 • Exporting Country 30+ 30+

  30urt 30+ eksport edýär

habarlar

Zoran

Şanhaý Zoran New Material Co., Ltd.

Biziň kompaniýamyz ylmy gözlegleri, önümçiligi, gözden geçirmegi we satuwy birleşdirýän kärhana

Grafeniň ulanylyşy näme?Iki ýüz tutma meselesi size düşünmäge mümkinçilik berýär ...

2010-njy ýylda Geim we Nowoselow fizika boýunça Nobel baýragyny aldylar.Bu baýrak köp adamda uly täsir galdyrdy.Galyberse-de, her bir Nobel baýragynyň synag gurallary ýelimleýji lenta ýaly umumy däl we her bir gözleg obýekti R ýaly jadyly we düşünmek aňsat däl ...
has köp >>

Grafeniň / uglerod nanotube güýçlendirilen alýuminiň poslama garşylygy ...

1. Örtük taýýarlygy Soňraky elektrohimiýa synagyny ýeňilleşdirmek üçin esas hökmünde 30 mm × 4 mm 304 poslamaýan polat saýlanýar.Polşany we substratyň üstündäki galyndy oksid gatlagyny we pos tegmillerini çäge kagyzy bilen aýyryň, asetonly çeňňege salyň, sta bejeriň ...
has köp >>

(Lityum metal anod) Täze aniondan alnan gaty elektrolitleriň interfeýs fazasy

Gaty elektrolit interfeýsi (SEI) işleýän batareýalarda anod bilen elektrolitiň arasynda emele gelen täze fazany suratlandyrmak üçin giňden ulanylýar.Energyokary energiýa dykyzlygy bolan litiý (Li) metal batareýalary, birmeňzeş däl SEI-iň ýolbaşçylygyndaky dendrit litiý çökdürilmegine uly päsgelçilik döredýär.Özboluşly bolsa-da ...
has köp >>