banner

Biz hakda

KompaniýaProfil

Şanhaý Zoran New Material Co., Ltd. ykdysady merkezde - Şanhaýda, zawodyň eksport ofisinde ýerleşýär.Biziň kompaniýamyz ylmy gözlegleri, önümçiligi, gözden geçirmegi we satuwy birleşdirýän kärhana.Indi, esasan, organiki himiýa, nano materiallary, seýrek toprak materiallary we beýleki ösen materiallar bilen iş salyşýarys.Bu ösen materiallar himiýa, lukmançylyk, biologiýa, daşky gurşawy goramak, täze energiýa we ş.m.

Annualyllyk önümçiligi 10 000 tonna bolan dört sany önümçilik liniýasyny gurduk.Gurluşyk meýdany 15000 inedördül metr bolan 70 gektardan gowrak meýdany gurşap alýar we häzirki wagtda 180-den gowrak işgäri bar, şolardan 10 adam uly inersener.ISO9001, ISO14001, ISO22000 we beýleki halkara ulgam şahadatnamalaryndan geçdi.Satuwdan soň, müşderileriň spesifikasiýa haýyşy hökmünde sintez edip bileris.Şeýle hem, Hytaýyň ýerli bazary bilen tejribeli we tanyş bolanymyz üçin himiki serişdeleri hödürleýäris. OEM we Customization service.Getirilmezden ozal önümleriň köpüsini barlaýarys, hil meselesini yzarlamak üçin her önümçilik toparynyň nusgalaryny saklaýarys.Müşderimize gowy hilli önüm hödürleýändigimize göz ýetirmek.Kompaniýamyzyň garaşsyz import we eksport hukugy bar.Önümlerimiz bütin dünýä eksport edildi.

<Digimax i5, Samsung #1>
<Digimax i5, Samsung #1>
<Digimax i5, Samsung #1>
<Digimax i5, Samsung #1>

Işgärlerimiz agzybirlige, hyjuwy, tutanýerliligi, paýlaşmagy, win-düşünjäni berjaý edýärler, birleşip bilýänleriň hemmesini birleşdireris we işimizi ýerine ýetirmek üçin höwesli we täsirli bolarys.Paýhaslarymyzy paýlaşmak, toparymyzy bagyşlamak we ahyrynda müşderileriň, işgärleriň we kompaniýalaryň ýeňiş gazanmak ýagdaýyna ýetmek.

"Ilki bilen müşderi, ilki hünär, ilki bilen dogruçyllyk" ýörelgesi bilen kompaniýa müşderilere iň oňat önüm we hyzmatlar bermäge borçlanýar.Kompaniýanyň önümleri dünýäniň köp ýurtlaryna satyldy.Dünýädäki müşderilerimizi zawodymyza baryp görmek we bilelikde gowy hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin hoş geldiňiz!

factory5
factory6
factory7
factory8

Kärhananyň bahalary

Ilki bilen müşderi

Wadalarymyza boýun boluň

Zehinlere doly mümkinçilik bermek

Raýdaşlyk we hyzmatdaşlyk

Işgärleriň isleglerine üns bermek we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak